Chiếu theo luật hiện hành đang đc thực thi ở TN thì những tội ấy chưa đáng kể .